Bibel Profetia Gjord Lätt

Syftet med denna Sista Tidens Bedrägerier Studie är att ge dig den stora bilden, en översikt, av hur alla profetior hänger ihop i sin uppfyllelse. 

Detta är bara en sammanfattning. Detaljerade versförklaringar finns på hemsidan.

Dessa profetiska förklaringar håller sig till den historiska uppfattningen, vilket betyder att profetiorna i Bibeln historiskt har hållit på att bli uppfyllda under hela kyrkans historia och kommer fortsätt att uppfyllas tills Jesus återvänder.

Detta står i kontrast till fiendens bedrägeri som säger att de flesta profetior kommer att uppfyllas under de sista åren. Genom att få Kristna att söka efter en framtida uppfyllelse får Satan dem att inte inse vilka som är Antikrist och falske profeten, som han har bemyndigat som fiende att kriga mot Messias och hans Kyrka. Och det skapar många falska förväntningar på hur sluttiden kommer att utspela sig, så att Kristna inte är beredda på vad som kommer att hända.

Kontrapunkter visar hur vanligt förekommande futuristiska läror är falska.

Profetiorna av Daniel, Paulus och Johannes, pekar alla på Roms odjur.

Tänk på att Paulus och Johannes skrev sina texter när det Romerska Riket var vid makten, så de kunde inte specifikt nämna Rom och de kodade sitt språk för att inte åstadkomma mer förföljelse från det Romerska odjuret.

Profetiorna är listade i ordning för deras uppfyllelse, för att hjälpa dig att se hur de sammanlänkar till varandra.

Vi börjar med profetiorna i Daniel 2 och 7, eftersom de hänger ihop med profetiorna i Uppenbarelseboken.

För att förstå Uppenbarelsebokens odjur måste du förstå uppfyllelsen av odjuren i Daniel 2 och 7.

Notera! Det här är en sammanfattande studie som hjälper dig att se den stora bilden. Länkar tillhandahålls för individuella studier, som ger vers för vers förklaring.

Visionerna i Daniel 2 och 7 avslöjade att det skulle finnas fyra kungariken som sträcker sig ända tills Jesus återvänder.

 Guldhuvudet i Daniel 2, lejonet i Daniel 7, var Imperiet i Babylon.

Babels kungarike var stark, modigt och hårt som ett lejon; vars kung var ödmjuk och vars vingar klipptes av av det Medo-Persiska riket.

Bålen av Silver i Daniel 2, björnen i Daniel 7, var det Medo-Persiska riket.

Som en björn var deras armé, enorm, upp till 1,5 miljoner människor, och de överväldigade fienden med sin storlek. Persien var den starkaste av de två (symboliserat av att den upprestes på ena sidan), och den slukade de tre rikena (revben) Babylon, Lydien och Egypten.

Midjan av mässing i Daniel 2, leoparden i Daniel 7, var det Grekiska riket.

Alexander den store och hans Grekiska armé var mindre, så de kunde förflytta sig snabbt som en leopard och var smidig i sina strider. De fyra vingarna representerar Alexanders fyra generaler, som hjälpte honom att göra erövringar och sedan blev rikets ledare efter hans död.

Järnbenen i Daniel 2, det fruktansvärda odjuret Daniel 7, var det Romerska Riket.

Det trampade ner allt i sin väg. Det var vid makten under Messias verksamhetstid och användes för att ödelägga Jerusalem, templet och Judarna år 70 e.Kr. Men det var annorlunda, eftersom det var en Kyrka/Stat som inte bara erövrade andra länder utan också förföljde de heliga.

Satan visste om profetian i Daniel 9, som angav att den utlovade Messias skulle dyka upp i Judéen 483 år efter att Judarna släpptes från Babylon och blev bemyndigade att bygga om Jerusalem och templet; så han tog kontroll över det Romerska Riket, som tog kontroll över Judéen.

Han gjorde så att Herodes försökte döda Messias som spädbarn.

Han gjorde så att Judarna skulle överlämna Messias till Romarna för att bli dödad.

Efter att Messias uppstod igen, och hans Kyrka formligen exploderade över det Romerska riket, fick Satan de Romerska ledarna att förfölja den tidiga Kyrkan för att försöka utplåna den, och dödade 10 miljoner heliga.

I Daniel 2 berättas det att Fadern skulle etablera sitt rike under odjurets regeringstid, vilket hände när Messias etablerade sitt rike under det första århundradet, när Rom var vid makten. Messias nystartade Kyrka växte snabbt under det mäktiga rikets regeringstid.

För att Messias skulle kunna etablera sitt rike, måste han ersätta det gamla systemet med det nya, där han regerar:

År 70 e.Kr. använde Messias den Romerska armén för att avsätta den Judiska översteprästen (Sol), eftersom Messias blev vår överstepräst.

Han avsatte det Judiska ledarskapet (månen) och Prästerna (stjärnorna), och nu är de som tror på Messias försoningsarbete, Prästerna.

Han tog bort templet, eftersom Kristi kropp, hans kyrka, nu är Guds tempel.

Kontrapunkt: Odjuren i Daniel är Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom. Det säger oss att Rom skulle regera från Messias första ankomst till Hans återkomst. När Messias kommer tillbaka kommer han att förstöra det Romerska odjuret. Så det är inte Judarna, de styrs av Jesuiterna i Rom. Det är inte Islam, de är också kontrollerade av Jesuiterna i Rom. Sista tidens styrande makt är Jesuiterna i Rom.

Profetiorna i Daniel talade om de fyra odjursrikena som skulle regera tills Messias återvänder.

Daniel säger oss att efter det Romerska rikets järnben skulle det bli järn/lera fötter. Detta representerar att odjuret ändrar form till den Romerska Katolska Kyrkan, som har försökt att eliminera de två vittnena mot den, Skriften och de Heliga.

Leran representerar Araberna, eftersom de Romerska Biskoparna hjälpte till att skriva Koranen och stöttade Mohamed som deras profet. De gjorde detta för att använda Muslimer för att erövra territorier; döda Heliga, Judar och Ortodoxa Kristna; och att inta Jerusalem. Idag använder Jesuiterna i Rom, Muslimska länder, al Qaida och ISIS, för att genomföra sin inkvisition och för att hjälpa till att störta ledare för länder som inte har böjt sig till deras auktoritet, till exempel i Syrien just nu.

Daniel 5 ger visionen som berättade för den Babyloniska kungen att hans rike hade nått sitt slut och skulle ges till Medarna och Perserna.

Daniel 6 talar om Medo-Persiens ledare, Darius.

Daniel 7 gav mer information om de fyra odjursrikena Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom.

Det förutsade att efter det Romerska Riket delades upp i 10 civila riken, att det lilla hornet , Roms Påvar skulle komma till makten och underkuva tre riken som skulle böja sig för deras auktoritet.

Daniel 8 ger visionen om baggen och bocken, som representerar Persien som förstörs och efterträddes av Grekiska armén.

Daniel 9 beskriver 70 på varandra följande veckor (490 år) där Judarna frisläpptes från Babylon för att förbereda sig för sin utlovade Messias.

Under de första 7 veckorna (49 år) återuppbyggde de templet och staden.

Under de närmaste 62 veckorna (434 år) var det relativt tyst från Guds profeter, eftersom de förberedde sig för den kommande Messias, som skulle dyka upp efter 69 veckor.

Under Daniel 70:e vecka bekräftade Messias och Hans lärjungar för Judarna att Han är den utlovade Messias som bekräftade det eviga förbundet med sitt blod som Påskalammet. Det förutsade också att eftersom de Judiska ledarna skulle avvisa Messias och utlämna honom till att bli dödad; att staden, templet och Judarna skulle bli ödelagda av furstens folk, som den romerska armén uppfyllde år 70 e.Kr. Läs Bedrägeriet med Daniels 70:e vecka

Kontrapunkt: Daniel´s 70:e vecka är inte en futuristisk 7-årig vedermödoperiod. Det konceptet skapades av Jesuiterna i Rom på 1500-talet, för att avleda uppmärksamheten bort från Påven, eftersom de Protestantiska Reformatorerna med rätta hade identifierat dem som Undergångens Son 2 Tessalonikerbrevet 2, och som det antikrisliga odjuret i Uppenbarelseboken 13.

Daniel 10 talar om maktförändringen från Persien till Grekland.

Daniel 11 ger den kontinuerliga historiska berättelsen om händelserna med kungarna i Medo-Persien, Grekland och Antiochus Epifanes, och sedan Rom.

Daniel 12 beskriver det Judiska folkets ödeläggelse, i Romarnas händer från 66-70 e.Kr., som profeterades i Daniel 9 och Messias Predikan på Olivberget.

Den Förödelsens Styggelse som Messias varnade för, uppfylldes år 66 e.Kr. när den första divisionen av den Romerska armén omringade Jerusalem (Lukas 21:20-21), byggde ramper upp på väggarna och var redo att inta den; och de lämnade platsen utan någon uppenbar anledning (annat än som en Elohims handling).

Den tidiga Kyrkan såg uppenbarligen tecknet, och de tog tillfället i akt till att fly Judéen till berget Pella för säkerhet. Judarna blev uppmuntrade och de stannade i Jerusalem.

Sedan omringade tre divisioner ur den Romerska armén Jerusalem och kamperade där; vilket ledde till att hundratusentals Judar dog av hungersnöd, pest, inbördes strider, självmord och korsfästelse.

1290 dagar efter det att Förödelsens Styggelse dök upp, översvämmade den Romerska armén staden och dödade hundratusentals Judar med svärdet. Belägringen varade i 45 dagar, när den plötsligt slutade efter det att Judarnas sista fäste gav upp. Det uppfyllde de 1335 dagarna i Daniel 12.

Läs Daniel 12 Förutsåg Judarnas förödelse

Kontrapunkt: Alla profetior i Daniel har blivit uppfyllda, med undantag för Messias återkomst för att förstöra den Romerska Katolska Kyrkan (järn) och Islam (leran) som är fiende till  Messias och Hans Heliga.

I Sin Predikan på Olivberget gav Messias varningar och tecknet på att templet, staden och Judarna skulle bli ödelagda.

Det blev jordbävningar, krig, farsoter, falska profeter etc. som ledde till Förödelsens Styggelse, som Lukas 21:20 säger oss är den Romerska armén, ”furstens folk “från Daniel 9:26 som omringade staden Jerusalem för att ödelägga den.

Precis som Messias proklamerade, ägde alla de saker som han beskrev rum under den generationen Judar, och det kulminerade i det Judiska templet som förstördes, Jerusalem blev ödelagt och 1,1 miljoner Judar dör i och omkring Jerusalem av hungersnöd, pest, inre stidigheter, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Den Judiske Översteprästen sade: “Inte heller anser att det är lämpligt för oss, att en man skulle dö för folket, och att hela nationen inte förgås”. 

Men motsatsen hände. Messias kom i makt och ära och orsakar den Romerska armén att ödelägga Judarna, som effektivt gjorde slut på den Judiska nationen. Detta var deras straff för att de avvisade sin utlovade Messias och utlämnade Honom till att bli dödad.

Läs  Predikan på Olivberget

Kontrapunkt: Många pastorer citerar Matteus 24 och tillämpar det på sluttiden, men den blev helt uppfyllt under första århundradet; som matchar Messias tydliga uttalande att alla dessa ting skulle äga rum under den generationen. 

I sin enklaste form är Uppenbarelseboken berättelsen om den historiska striden mellan det satanstyrda Romerska odjuret och Messias och hans Kyrka.

Det är slaget mellan den Stora Staden Rom (Upp 17:18), hem för det Romerska odjuret; mot det Heliga Jerusalem, Messias brud (Upp 21: 9-10).

Den apokalyptiska visionen är en krigsmanual. För att dölja budskapet från Romarna och från icke insiktsfulla människor, kodade Johannes det apokalyptiska budskapet med symboler.

När Johannes använde namnet Babylon pekade han på Rom, den Stora Staden under hans dagar. Han kunde inte namnge Rom, eftersom det skulle ha inlett mer förföljelse.

De flesta symbolerna definieras i Gamla testamentet, så om du inte läser det kan du inte veta hur Bibeln definierar termen, och då återstår bara den bokstavliga tolkningen för dig.

Johannes skrev den apokalyptiska visionen som olika lager/skikt för att dölja budskapet. För att se uppfyllelsen måste du lägga de olika lagren på varandra för att se hur de står i ett inbördes förhållande.

I Uppenbarelseboken 2-3 använde vår Herre namnen (som har kodade betydelser) på sju kyrkor för att beskriva sju kyrkliga perioder som spänner från när Johannes skrev visionen tills Messias återvänder.

I Uppenbarelseboken 12-13 ger vår Herre en översikt över de tre faserna av odjuret från Rom (Romarriket> Den Romerska Katolska Kyrkan> Roms Jesuiter) som hans anhängare måste möta från när Johannes skrev ner visionen tills Jesus återvänder.

I Uppenbarelseboken 17-18 hjälper vår Herre Johannes att se hur Satan skulle regera genom sju faser (huvuden) av Romerska odjuret; hur den Romersk Katolska Kyrkan är det åttonde huvudet, Skökan Babylon, den falska Kyrkan; och hur Jesuiterna använder Vatikanen för att samla världen under sin makt, och sen kommer de att ödelägga Skökan.

De sju sigillen, de 144 000 märkta med sigill, de sju basundomarna, den lilla boken, de två vittnena, de sju vredesskålsdomarna, slaget vid Armageddon, en världsregering och Jesus som återvänder i seger; överlappar den historiska tidslinjen för att avslöja uppfyllandet.

Uppenbarelseboken 12 och 13 förutsade de tre faserna av Romerska odjuret.

Det första skiktet i Uppenbarelsebokens tidslinjen är beskrivningen av de tre formerna av det Romerska odjuret, som finns i Uppenbarelseboken 12 och 13, som Kristi Kyrka har måst möta genom sin historien.

Det Romerska Riket> Den Romerska Katolska Kyrkan> Jesuiterna i Rom.

Uppenbarelseboken 12 beskriver statyns järnben i Daniel 2, Daniel 7:s fruktansvärda odjur, det Romerska Riket, vilket var fruktansvärt och överlägset starkt.

Satan upphöjdes i detta Imperium, eftersom de dyrkar hans falska gudar. När Messias fick riket att falla, blev Satan kastad ner från sin maktposition. Den sista Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr.

Kontrapunkt: Uppenbarelseboken 12 handlar inte om Israel, eller Maria som föder Messias. Det handlar om födelsen av Messias kyrka och Nya testamentet, det tvåfaldiga vittnet om att Messias är Elohims son, Påskalammet, som försonade våra synder genom sitt offer och som uppstod igen. Satan använde det Romerska Riket för att försöka utplåna den tidiga Kyrkan.

Odjur från havet i Uppenbarelseboken 13 beskriver Roms Påvar, som regerade i 1260 år från 538-1798 e.Kr.

Den Bibliska antikrist är en position, som USA:s president, som har fullgjorts av många Påvar sedan 500 talet.

Antichrist‘ är ett Grekiskt ord. “Vicar” är ett Engelska ord. Orden är synonymer. De har exakt samma betydelse.”Antichrist” översatt till Engelska är ”Vice Christ” eller ”Vicar of Christ.” På Grekiska är ”Antichristos” = ”Antichrist.”  Den ordinarie användningen av ordet på Grekiska är avgörande på denna punkt. (Antikrist = Istället för Kristus, översättarens kommentar).

Gelasius I, som var Påve från 492 – 496, var den första Påven som kallades “Kristi ställföreträdare” (Vicar of Christ). Sedan dess har varje Påve blivit förkunnad “Kristi ställföreträdare” (Vicar of Christ). Antikrists ställning är inte bara en man, det är en position, som USA:s president. Påveämbetet har uppfyllt antikrists position och som undergångens son. Jesus sa att många kommer att komma i mitt namn . Så det gäller inte bara för en man i sluttiden.

Kontrapunkt: Antikrist är inte bara en man i sluttiden, som så många lär. Det kommer att finnas en sista Påve, eventuellt nuvarande Påve Franciskus, men det antikristliga odjuret från havet är Roms Påveämbete.

Odjuret från jorden i Uppenbarelseboken 13 beskriver Jesuitgeneralerna, som tog kontrollen över Vatikanen i slutet av 1700-talet och driver världen mot sin världsregering.

Den falske profeten är en position, som har uppnåtts av många Jesuitgeneraler, de svarta Påvarna, sedan slutet av 1700-talet. Jesuiternas generaler klär sig som präster (lammliknande), men de dyrkar Satan och använder svartkonst för att lura nationerna.

Jesuitpräster sprids runt om i världen klädda som Kristna, men de lär ut ett falskt frälsningsbudskap genom gärningar genom den Påvliga Kyrkan och orsakar nu 1,2 miljarder Katoliker att dyrka/hedra Påven, som nu är en Jesuitpräst.

Och det var Jesuitprästerna som skapade de falska futuristiska bedrägerierna om profetiornas uppfyllelse, för att avleda uppmärksamheten bort från antikristliga Påven och för att lura Kristna.

Kontrapunkt: Den falske profeten är inte bara en man i sluttiden, som så många lär. Det kommer en sista Jesuit General, kanske Adolfo Nicolás, men odjuret från jorden är den falske profeten, som är Jesuit Generalernas ämbete i Rom.

Jesu ord i Uppenbarelseboken kapitel 2-3 är till sju perioder i Kyrkans historia som sträcker sig från Jesu första ankomst till den andra.

Dessa kyrkoperioder fanns under tiden för det Romerska Riket:

Efesus från 70-100. Efter att Messias uppstod, blev Jerusalem ödelagt, de Romerska förföljelserna började och Messias hade inte återvänt än, så några i den tidiga Kyrkan hade fallit från sin första kärlek.

Smyrna (från ordet myrra som symboliserar döden) från 100-313, då 10 miljoner heliga mördades av Romerska Riket, särskilt under 10 år från 303-312 (5:e sigillet).

Pergamos från 313-538, var en tid av avfall från den sanna tron ??och kompromisser med den Romerska Kristna religionen.

Dessa två kyrkoperioder vittnade mot den Katolska Kyrkan i 1260 år:

Tyatira (betyder styrd av en kvinna , Skökokyrkan) från 538-1514. De torterades och dödades under medeltiden, då den Påvliga Kyrkan arbetade obevekligt för att eliminera de två vittnena mot dem, Guds ord och Messias Kyrka.

Sardes (betyder den flyende) som symboliserade miljontals Katoliker som flydde från den Påvliga Kyrkan, för att bli frälsta genom tro under den Protestantisk Reformation, från 1514-1798.

Dessa två kyrkoperioder vittnade om sann frälsning, i stället för frälsning genom gärningar genom den Påvliga Kyrkan.

Och de vittnade mot den antikristliga Påvekyrkan och hedrade Kristus med sitt blod, eftersom 50 miljoner mördades.

Dessa kyrkoperioder mötte/möter Jesuiterna i Rom:

Philadelphia från 1798-1866, när världsomspännande missioner gjorde att många kunde bli räddade. Messias hade inget illa att säga om den här kyrkoperioden, då de djärvt proklamerade Evangeliet runt om i världen och de proklamerade att Påven var antikrist.

Laodicea (ljumna) 1866 – nutid, där Kyrkan blivit förblindad för sanningen om den historiska uppfyllelsen av profetian. Jesuiternas futuristiska bedrägerier tog tag i personer som John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield och Lewis Sperry Chafer, som startade Dallas Theological Seminary varifrån bedrägeriets surdeg sprider sig över hela världen, så att de flesta Pastorer lär ut dem och de flesta Kristna tror på dem.

Kontrapunkt: Brevet till de sju kyrkorna var inte bara avsett för de dåvarande Kyrkorna, eftersom det skulle innebära att Messias inte skrev till de större Kyrkorna i Kolosse, Efesus osv. Istället valdes de sju Kyrkorna på grund av vad deras namn och stad representerade, som gällde framtida kyrkoperioder. Kom ihåg att Apokalypsen är en krigsmanual med ett kodat budskap.

De Sju Sigillen beskriver Messias dom över det Hedniska Rom för hennes avgudadyrkan och för hennes förföljelse av Hans kyrka.

Satan hade orsakat att det Romerska riket dödade 10 miljoner Kristna för att försöka utplåna den tidiga Kyrkan, så Messias krävde hämnd.

Han orsakade så att det kollapsade inifrån genom hungersnöd, pest, inbördeskrig och politisk omvälvning; under Sigill domarna i Uppenbarelseboken.

Johannes kunde inte säga att det var det Romerska Riket som skulle kollapsa, så han använde symboler som Kristna skulle förstå.

1:a sigillet – Den vita hästen representerar det överväldigande Romerska Riket, från 96 till 180 e.Kr., eftersom det var en tid av deras största expansion och deras militära erövringar firades genom att rida vita hästar i sina segerparader. Kretensiska Romerska Kejsarna Trajanus, Hadrianus, Antonius Pius och Marcus Aurelius, hade var och en, en båge som sin symbol. Kronan representerar segerns lagerkrans som användes av Kejsarna efter att deras arméer hade vunnit ett militärt slag. Obs! Den tidiga Kyrkan trodde att den representerade Messias som besegrade Rom genom sitt Evangelium.

2:a sigillet – Den röda hästen representerar en blodig tid i det Romerska Riket från 185-284, då det gick in i en fas av revolution och inbördeskrig under 90 år, under vilken det fanns 32 kejsare och 27 utmanare för tronen.

3:e sigillet – Den svarta hästen representerar en period av mörker och förtvivlan, eftersom Romarna drabbades av alltför stora skatter som var nödvändiga för att betala för krig. Priserna på vete och korn som Herren bestämde var de exakta priserna från 222-235.

4:e sigillet – Den bleka hästen representerar 1/4 av Romarna som dör av hungersnöd, epidemi, pest och våld, från 250-300.

Ordet “jorden” betyder land, inte hela jorden. Det Romerska Riket är land/jord i profetian.

5:e sigillet – Representerar de miljoner martyrer som dödades av det Romerska Riket, särskilt Smyrna Kyrkans martyrer som Kejsar Diocletianus förföljde i 10 år (10 dagar, Upp 2:10), från 303-312. Deras blod ropade på Herren att hämnas deras död.

6:e sigillet – Jordbävningar i profetian representerar stora politiska omvälvningar. Östliga Kejsaren Konstantin besegrade Diocletianus armé år 312 e.Kr., vilket avslutade förföljelserna. Diocletianus (solen) var så panikslagen att han dog galen. Konstantin besegrade Kejsarna Maxentius och Licinius (månar) för att bli ensam härskare av både väst och öst år 324 e.Kr. De Romerska ledarna (stjärnorna) föll och deras makt drogs tillbaka som en bokrulle som rullas ihop. De berg och öar som flyttades ur sin position var de länder och människor som drabbades av denna politiska förändring.

Satan förlorade makten över Rom, och han förlorade kampen mot Messias och hans Kyrka, så han skapade en ny strategi; att skapa en “kristen” Kyrka som skulle lura människor inifrån.

Han fick Biskoparna och Kejsar Konstantin att skapa en kult, den Romersk Kristendomen:

Han namngav Messias efter Zeus, med den Grekiska bildningen av namnet Iesous, som blev Jesus. Romarna vördade Zeus och formade deras namn efter honom, vilket slutade med “us”, som Flavius, Titus, Julius, etc.; så Iesous/Jesus namn följer detta mönster.

Messias sanna Hebreiska namn är Yahusha, vilket betyder att YaHUaH (Faderns personliga namn) räddar.

Han skapade hedna-baserade helgdagar som Påsk (Ishtar) och Christ-mass, som ersätter Faderns sju heliga festdagar, som Messias uppfyller för att friköpa in sin brud.

Påsken representerar hans försonande offer för våra synder. Förstlingsfrukten representerar hans uppståndelse. Trumpetsfesten (Nyår – Rosh ha-shana) representerar hans återkomst för att hämta sin brud.

Han bytte namn på de Romerska hedniska gudarna till Maria, Petrus, etc., för att ge dem en “kristen” fasad.

Statyn av Petrus var guden Saturnus. Maria representerar den Babyloniska gudinnan Semiramus. Hennes son, Tammuz, representerar Jesus. Ovetande om detta gör därför Katoliker ett T-tecken över sitt hjärta, symboliskt för Tammuz. Det är därför de har ett T på pannan på Askonsdagen.

Konstantin hade slutat förföljelsen av heliga och erbjöd dem maktpositioner i Rom. Många helgon kompromissade och det blev ett stort avfall (2 Tess 2) från sanningen.

Messias svarade genom att skicka armé efter armé mot västra och östra Romerska Riket under Uppenbarelsebokens Basundomar.

Kontrapunkt: Det Stora Avfallet som Paulus syftade på händer inte i den sista tiden som de flesta Pastorer undervisar, utan det blev uppfyllt när den Romerska Kristendomskulten skapades, och många avföll från sanningen.

7:e sigillet – Det representerar att Herren sätter sigill på sina tjänare innan han låter de sju basunerna ljuda mot det hedniska Romerska Riket.

Kontrapunkt: Sigilldomarna är inte framtida, som de flesta Pastorer lär. Historiker som Edward Gibbon, som skrev “The Decline and Fall of the Roman Empire“, var vana att dokumentera hungersnöd, pest, inbördeskrig och politisk omvälvning, som matchar beskrivningen av Sigilldomarna mot det Romerska Riket.

De sju basunerna beskriver Guds dom mot västra och östra Romerska Riket.

Det Romerska Riket splittrades, som förutsades med statyns två järnben i Daniel 2.

Basuner användes för att beteckna krig, och de 7 basundomarna representerar Messias som häller ut sin vrede på det Romerska Riket via attacker från olika folkgrupper:

Den 1:a basunen representerar invasionen av Goterna som Alarik I uppfyllde från 400-410 e.Kr. Hagel betyder krig i bibelsymboliken, och Herren gjorde att de Goter, som leddes av Alarik I, förflyttade sig i den riktning som bokstavligt hagel kom (norr till söder). De attackerade det Romerska Riket från 400-410 e.Kr., i Grekland, Gallien, Spanien, och därefter invaderade 300 000 Goter Italien. Elden representerar deras brända jorden politik i sina invasioner av fientligt territorium.

Den andra basunen representerar invasionen av Vandalerna genom erövring av haven av Genserik från 425-470 e.Kr. Ett berg i Biblisk symbolik representerar en stor nation och ett hav är en stor grupp människor. Det representerar att Herren skickar Vandalerna, ledd av Genserik, för att attackera kustländerna på det Romerska territoriet i Medelhavet och alla öar från 425-470 e.Kr., vilket lämnar blodsutgjutande och förvirring i kölvattnet.

Den 3:e basunen representerar invasionen av Attila, som plågade floderna år 451 e.Kr. En stjärna i profetian symboliserar en ledare. Gud skickade denna stora brinnande stjärnan, Attila, Hunnarnas kung, som kallades “Guds gissel”. “Han kom från området runt en flod i Illyricum som på Grekiska kallas “Apsynthos” (malört). Attila och hans 800 000 man starka armé steg snabbt och anföll tvärs över landet år 451 e.Kr. och ödelade Italienska Alperna, som är källan till Donau, Rhen och Po floderna.

Den 4:e basunen representerar det slutliga nederlaget för Rom av Odovakar och Heruler år 476 e.Kr. Solenmånen och stjärnorna symboliserar ledarskapsstrukturen. Här representerar det Gud som använder Odovakar och Heruler, en gren av Goterna, för att orsaka fördärvet av Romerska ledarskapet när Romulus Augustalus, den sista Romerska Kejsaren (solen) i väst, tillfångatogs år 476 e.Kr. Hierarkin för Romerska ledare (månen och stjärnor) skulle ha förlorat sin makt också.

Kontrapunkt: Förmörkandet av Solen, månen och stjärnorna, syftar inte på de himmelska kropparna, som de flesta Pastorer lär. Berättelsen om Josefs syn av solen, månen och stjärnorna som bugar sig mot honom, visar oss att det representerar organisatoriskt ledarskap. I Josefs fall avsåg det sin far, mor och bröder.

Sedan uppfyllde de Romersk Katolska Påvarna profetian i Daniel 7:20 om det lilla hornet i Daniel .

När de Romerska Kejsarna avlägsnades delades Romerska Riket i 10 civila riken, de 10 hornen på odjuret i Daniel 7.

(Franker, Hunner, Goter, Östgoter, Heruler, Langobarder, Anglo-Saxare, Sveber, Vandaler, Burgunder – översättarens kommentar)

Sedan orsakade Satan det lilla hornet, Roms Påvar, att uppstå och de förorsakade att tre av kungarikena (Herulerna, Vandalerna och Östgoterna) att bli bortplockade för att de inte böjde sig för deras auktoritet.

Kontrapunkt: Det lilla hornet i Daniel 7 gäller inte sluttiden, som så många Pastorer lär.

Den Romerska Kejsaren var ”den som höll tillbaks” i 2 Tess 2, som, när den togs bort, gjorde det möjligt för Påven att ta makten.

Paulus berättar för oss att undergångens son skulle uppenbaras efter att de Romerska Kejsarna hade avlägsnats. De hade hindrat Påvarna från att ta makten, men med dem avlägsnade, kunde Påvarna ta makten.

Paulus kunde inte skriva att det var de Romerska Kejsarna som skulle avlägsnas, eftersom det skulle ha betytt ännu mer förföljelse från Romarna.

Kontrapunkt: Återhållaren är inte den Helige Anden som hindrar en enmans antikrist i sluttiden och avlägsnas under den antagna 7-åriga vedermödoperioden. Om det var den Helige Ande, hade Paulus sagt just det. Istället påminde han dem om vad han sa när han var hos dem, att det var den Romerska Kejsaren som hindrade Roms Påvar från att ta makten.

Påven är undergångens son som sitter i Guds tempel och förkunnar sig att vara Gud, och uppfyller 2 Tessalonikerna 2:3-4

Roms Påvar, undergångens son (2 Tess 2) bemyndigades av den Östliga Romerska Kejsaren 538 e.Kr.

Guds tempel är inte en fysisk byggnad, det är bokstavligen Kristi kropp, hans kyrka. (Ef 2:19-22). När Paulus använde ordet tempel, använde han det Grekiska ordet naos, vilket pekar på Kristi kropp. Det fysiska templet stod fortfarande när Paulus skrev sina brev, så om han hänvisade till ett fysiskt tempel skulle det ha varit detta.

Påvarna låtsas vara Kristna, de sitter som Gud mitt i Guds tempel (Kristna) och visar för sig själv att han är Gud. Påven Leo XIII proklamerade: “Vi håller på den här jorden Guds Allsmäktiges ställe.” Påve Pius V hädade, “Påven och Gud är densamma, så han har all makt i himlen och jorden”. 

Påven har satt sig bland de heliga (i Guds tempel) och proklamerat hädiska saker, som att de är Gud, och att de förlåter synder.

Daniel, Paulus och Johannes beskrev alla Romerska Påvar, som har gjort pompösa, hädiska uttalanden.

  • Daniel 7:8 – “Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.
  • 2 Tessalonikerna 2:4 – “motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
  • Uppenbarelseboken 13:5 – “Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Kontrapunkt: Vi väntar inte på att undergångens son ska framträda i sluttiden, som de flesta Pastorer lär. Han kom till makten 538 e.Kr., strax efter att den sista Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr.

När de Romersk Katolska Påvarna tog makten i Rom, blev det dödliga huvudsåret helat.

Den Romerska Kejsaren var överstepräst, som kallades Pontifex Maximus, av sin hedniska religion. Strax efter att Kejsaren försvann fick den Romersk Katolska Kyrkan religiös och världslig makt när den Östliga Kejsaren Justinianus utfärdat ett dekret som gjorde Påven till alla kyrkors överhuvud.

Påvarna tog titeln på Pontifex Maximus, som kyrka och stat, och det dödliga huvudsåret blev läkt.

Kontrapunkt: Det dödliga huvudsåret representerar inte att de sista tidernas enmans antikrist blir dödad och kommer tillbaka till livet, som så många pastorer lär.

Daniel och Johannes beskriver den Romersk Katolska Kyrkan som förföljer de heliga i 1260 år, från 538-1798 e.Kr.

Daniel 7:25 “de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Uppenbarelseboken 11:2, “Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna (den katastrofala Romersk Katolska Kyrkanoch de ska trampa den heliga staden (Heliga Jerusalem, Messias kyrka, Upp 21:9-10under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Uppenbarelseboken 11:3, “Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg. (De var i säcktyg eftersom de förföljdes av den Påvliga Kyrkan)”

Uppenbarelseboken 12:13-14, “När draken såg att han var nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött Sonen. 14 Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.

Uppenbarelseboken 13:5,7 – ”Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. 7 Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.

I vissa profetior är en dag lika med ett år. När det gäller de ovannämnda profetiorna, uppfylldes de 1 260 dagarna under 1 260 år när Roms Påvar försökte eliminerade Messias Kyrka under medeltiden och inkvisitionen.

Daniel 12 ger profetior om 1 290 och 1 335 dagar, som uppfylldes från 66-70 e.Kr. (1 dag är inte alltid lika med ett profetiskt år) när Messias krävde sin hämnd mot Judarna som avvisade honom och överlämnade honom för att bli dödad. Templet förstördes som han förutspådde i Matteus 24, Jerusalem blev ödelagt och 1,1 miljoner Judar dog i och runt Jerusalem, av hungersnöd, pest, inbördeskrig, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Kontrapunkt: Eftersom profetiorna om de 1 260 dagarna redan har uppfyllts handlar det inte om en framtida 3 1/2 års tid av vedermöda, som de flesta Pastorer lär.

Johannes sa att antikrist skulle förneka Sonen, som Påven gör genom att proklamera att vara Kristus i köttet.

Påve Pius X förklarade: “Påven är inte bara Jesu Kristi representant. Tvärtom är han Jesus Kristus själv, under köttets slöja.

De förnekar Kristi roll att förlåta synder. Påven Johannes Paulus II sade: “Gå inte till Gud för syndens förlåtelse: kom till mig .”

De förnekar att frälsning finne enbart genom Kristus. Påven Bonifatius VIII sade “Vi förklarar, säger, definierar och uttalar att det är absolut nödvändigt att varje mänsklig varelse frälsas till den Romerska Påven .”

De förnekar att frälsning sker av tro allena. Den Romersk Katolska Kyrkan förklarade i Tridentinska kyrkomötet: “Om någon säger att syndaren är rättfärdigad av enbart tro, vilket innebär att inget annat krävs för att samarbeta för att få rättfärdighetens nåd och att det inte är nödvändigt att han är förberedd och avyttrad genom sin egen vilja, låta honom vara anathema (fördömd till helvete).”

De förnekar att Kristus ensam är vår medlare. Påven Leo XIII sade: “O, Guds Helige Mor! till dig lyfter vi våra böner för dig, mäktig och barmhärtig, är vår frälsnings Mediatrix.”

De förnekar Jesus genom att förkunna att vara den Universella Kyrkans Överstepräst.

De förnekar Fadern genom att själva ta titeln “Helig Fader.”

Kontrapunkt: Antikrist är inte bara en man i sluttiden, utan det har blivit uppfyllt av Påveämbetet sedan 500-talet.

Ledarna för den Katolska Kyrkan är det stora Babylon, alla Skökors Moder som är berusade av Jesu Heligas blod.

En kvinna i profetian är en “avskilt folk”, en Kyrka. Messias brud är ren. En sköka dyrkar andra gudar och är full av styggelser.

Deras praxis motsätter sig skrifterna. Den Katolska Kyrkan är full av avgudar; Katoliker kallar Påven och Prästerna för ”Fader”; de lär ut ett falskt frälsningsbudskap om de sju sakramenten genom den Påvliga Kyrkan; De främjar Maria tillbedjan som sin förespråkare och medfrälsare.

Det finns ingen annan institution som har förklarat att purpur och scharlakansrött är färgerna på deras ledare, Roms Kardinaler och Biskopar.

De håller upp den gyllene kalken, som representerar deras avskyvärda sataniska eukaristiska ceremoni, där de dagligen, om igen, utför Kristi offer och hävdar att oblaten bokstavligen blir Kristi kropp.

Deras grymheter inkluderar att förbjuda Präster att gifta sig, vilket leder till otaliga sexuella övergrepp.

Den Katolska Kyrkans Påvar har blivit druckna av de heligas blod.

Vissa historiker uppskattar att mer än 50 miljoner människor (mest Kristna från Kristi sanna Kyrka), betraktades som kättare och dödades av den Romersk Katolska Kyrkan.

Roms Påvar är alla Skökors Moder.

De hjälpte till att skapa de falska religionerna Romersk Kristendom, Islam, Mormonism, Sjundedags Adventism, etc.

De kallas ett mysterium (som betyder en hemlighet), “Det Stora Babylon“, eftersom Påvarna låtsas att följa Messias, men de är i verkligheten den Babyloniska religionen för Sol och Satansdyrkan, som försöker eliminera Messias sanna anhängare.

Det gjorde att Johannes blev förundrad med stor förvåning, så ängeln försökte ge ett förtydligande om hur denna Skökokyrka skulle komma till makten.

Han berättade för Johannes att det antikristliga odjuret från havet i Uppenbarelseboken 13, Roms Påvar, skulle uppstå och vilseleda många.

I dag vilseleds 1,2 miljarder Katoliker, och alla människor under hennes döttrar, som Islam med 1 miljard anhängare, vilseleds också.

Återigen kan Johannes inte peka direkt på Rom, så han beskrev Rom.

Rom är känt som staden på sju kullar, så Johannes visste att ängeln pratade om Rom.

Han fick höra om 7 kungar som skulle regera tills den 8:e kungen, Roms Påvar, kom till makten ut ur det Romerska Riket.

Kungarna representerade sju former av Romerska regeringar; varav fem hade försvunnit innan Uppenbarelseboken skrevs; en som var, de Romerska Kejsarna; och en sjunde, som fanns en kort tid från 476 e.Kr., när den sista Romerska Kejsaren avlägsnades, till 538 e.Kr., då Roms Påvar, den 8: e kungen, blev auktoriserad.

Kontrapunkt: Det här talar inte om 8 Påvar i sluttiden, alltsedan Lateranfördraget 1929, vilket många pastorer lär.

Daniel 2:s järn/lerfötter förutspådde att det Romerska odjuret skulle blandas med en annan folkgrupp, Araberna.

Med det västra Romerska Riket i ruiner, hade den Katolska Kyrkan ingen militär makt, så de hjälpte till att skriva Koranen och stöttade Mohamed som Islams profet för att utnyttja Araber.

Det starka hebreiska ordet för både “blanda” och “de ska blanda sig själva” är 6151 “arab”.

Leran representerar Ismaeliterna, som blev Muslimerna i Islam, som blev det stora Ottomanska riket; som arbetade med den Romersk Katolska Kyrkan för att kontrollera de länder som tidigare ockuperats av det Romerska Riket.

Den Romersk Katolska Kyrkan skapade religionen Islam för att lura Araberna, för att de inte skall omvändas av sanna anhängare till Messias. Islam skrevs på ett sådant sätt att de fick döda kättare, Judar och Kristna, den Påvliga Kyrkans fiender.

Genom åren har de slagits mot varandra, särskilt över Jerusalem, så de blandar sig inte bra.

Koranen skrevs på ett sådant sätt att folk skulle peka på Islam som antikrist. Och det är verkligen förenat vid höften med Romerska odjuret.

Idag kontrollerar Roms Jesuiter majoriteten av Muslimska länder och de kontrollerar/utbildar /beväpnar/finansierar al Qaida och ISIS-rebeller, dödar Kristna och tar kontroll över länder för sin nya världsordning.

Kontrapunkt: Islam och Muslimerna är inte det antikristliga odjuret, som många Pastorer lär, de är bara en annan av Roms skökor som används för att utföra deras inkvisition.

Den 5:e basunen representerar hur Herren använder den Arabiska (Mohammedanska) armén mot västra Romerska Riket från 612-762 e.Kr., vilket är 150 år (5 månader = 150 dagar). De hade turbaner (kronor av guld); de hade skägg (männens ansikten); De hade långt hår som kvinnor; de bar brynjor (bröstplattor av järn); och de var hårda (lejontänder). Den fallande stjärnan var Mohammed.

Det som är intressant är att den Påvliga Kyrkan användes för att bemyndiga Muhammedanerna att utföra hämnd mot det Romerska Riket, som de försökte kontrollera.

Kontrapunkt: Den femte basunen är inte riktig gräshoppor som fyllde jorden i fem månader. Ishmaeliterna definierades i Bibeln som gräshoppor i Domarboken 7:12.

Den 6:e basunen representerar Herren som släpper lös Turkarna, som blev det Osmanska riket, att korsa floden Eufrat för att erövra 1/3 av det Romerska Riket under 391 år (förberedd för timmen och månaden och året, 1 + 30 + 360 = 391) från 1062-1453 e.Kr., som slutade när de använde stora kanoner (ur munnen kom eld, rök och svavel) för att slå ner de tjocka skyddande väggarna i Konstantinopel.

Kontrapunkt: Den sjätte basunen är inte en armé på 200 miljoner män och deras hästar som andas ut eld och svavel.

Den 7:e basunen representerade den Protestantiska Reformationen, när Herren genom sin Kyrka tog tillbaka kontrollen över nationerna, Guds ord spreds runt om i världen och evangeliet predikades.

Det förutspådde hans kommande vredesskålsdomar över dem som lydde Roms Påvar att döda de heliga.

Den lilla boken i Uppenbarelseboken 10 behövdes eftersom den Katolska Kyrkan förbjöd att läsa i Bibeln och brände Biblar.

När Turkarna under den 6:e basunen hotade Konstantinopel, flydde många av Prästerna till Europa och de tog med sig de Grekiska och Hebreiska manuskripten av Heliga skrifter.

Messias gjorde detta så att människor som John Wycliffe kunde översätta Bibeln till Engelska. Martin Luther översatte det till Tyska. John Calvin hjälpte det att bli översatt till Franska. William Tyndales Nya Testamente (1526) var den första tryckta Engelska Bibeln. Och med tillkomsten av tryckpressen spreds miljontals Biblar över hela världen.

För Johannes skulle den tryckta Bibeln vara en liten bok jämfört med hans långa skriftrullar.

De två vittnena i Uppenbarelseboken 11 är Guds Ord (olja) och Kristi Kyrka (lampställ).

De två lampställen (Upp 1:20) är de två kyrkoperioderna Thyatira och Sardis, som existerade mellan 538-1798.

De bevittnade båda att frälsning sker genom tro på Messias gottgörelse verk, inte genom gärningar genom den Katolska Kyrkan.

De vittnade båda om att den Romersk Katolska Kyrkan är det antikristliga odjuret i Daniel och Uppenbarelseboken.

Roms Påvar försökte obarmhärtigt eliminera de två vittnena (Upp 11) som var emot dem; eftersom de brände skrifterna och dödade miljontals helgon, som de ansåg som kättare under medeltiden.

De var så framgångsrika att de vid 5:e Lateranrådet i maj 1514 proklamerade att de två vittnena, Skrifterna och Kyrkan hade tystats, så att de var döda och oförmögna att vittna mot dem längre. Och de ordnade stora festligheter för att fira.

Och i 3 1/2 år (Upp 11) fanns det ingen protest mer, eftersom den sanna Kyrkan var som död. Detta matchar Messias ord till Kyrkan i Sardes i Uppenbarelseboken 3, då han sa att de var döda. Men då befallde han dem att vidta åtgärder, de var alltså inte fysiskt döda, bara känslomässigt och andligt.

Under denna tid fick Messias Martin Luther, en Katolsk munk som bara visste vad Prästerna lärde på latin, att läsa de Heliga Skrifterna.

Han fick honom använda ”vass som en måttstock” Guds ord, för att fastställa att det Påvarna proklamerade var emot vad Bibeln lärde; och att deras budskap om frälsning genom sakramenten, genom den Påvliga Kyrkan, innebar att de var en avfällig Kyrka och inte den sanna kyrkan.

De är hedningarna som trampade den Heliga staden (andliga Jerusalem), Kristi brud, i 1 260 år. (Upp 21:2)

Sedan, precis 3 1/2 år senare, i oktober 1517 publicerade Martin Luther sina 95 teser och den Protestantiska Reformationen föddes. Kyrkan kom till liv igen, eftersom miljontals räddades och kom ut ur den Påvliga Kyrkan, och de tog tillbaka kontrollen över nationerna, som England.

Alla de Protestantiska Reformatorerna bekräftade djärvt att Påvarna i Rom var Undergångens Son och det Antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken.

Kontrapunkt: De två vittnena är inte Enok och Elia eller Moses och Elia i sluttiden. De var Guds ord och Kristi kyrka, som båda vittnade mot den antikristliga Påven i Rom under deras 1260-åriga regeringstid. De två kyrkoperioderna, lampställen, matades med olja genom Guds ord. Båda vittnade om att frälsning kommer enbart av tro på Messias gottgörelse, inte av de Romerska sakramenten; och de vittnade om att Roms Påvar är antikrist.

Satan motverkade detta genom att få Roms Påvar att bemyndiga Jesuitorden, vid Tridentinska Kyrkomötet, för att återföra Protestanterna under Roms kontroll.

Jesuiterna gjorde detta med inkvisitionens tortyr och dödade miljoner heliga i Frankrike, Spanien och andra länder som Påven kontrollerade.

Jesuiterna hade också en uppskattad teolog med namnet Francisco Ribera som skapade en berättelse om en framtida 70:e vecka från Daniel, en 7-årig period vedermöda, och en enmans antikrist.

De gjorde detta för att avleda uppmärksamheten bort från Roms Påvar. Tyvärr är detta bedrägeri precis vad de flesta Kristna tror på idag, och som verkligen har gjort jobbet att avleda uppmärksamheten bort från Roms Påvar och Jesuit Generalerna, som är fiende till Messias och hans kyrka.

Ingen trodde detta bedrägeri fram till 1700-talet, när Jesuit Manuel (Emmanuel) de Lacunza publicerar arbetet “Messias ankomst i härlighet och majestät” under det till synes Judiska pseudonymen “Ben Ezra”.

Pseudonymen kan ses som ett sätt att göra arbetet acceptabelt för Kristna läsare och avleda uppmärksamhet från författarens samhällsställning, eftersom inkvisitionen tydligt lärde Kristna att Jesuiter var fienden.

Arbetet som Jesuiterna Ribera och Lacunza gjorde tog tag i människor som John Nelson Darby och Cyrus Ingerson Scofield, och sedan direkt in i Teologiska Seminarium i Dallas av grundaren Lewis Sperry Chaffer, som var skyddsling till Scofield.

Det är hos DTS (Dallas Theological Seminary) surdegen från Jesuiternas bedrägeri har spridit sig runt om i världen, så att nästan alla Kristna tror på den futuristiska synen av profetian, baserat på en framtida 70:e vecka från Daniel.

Kontrapunkt: Du kan lugnt vara säker på att Elohim uppfyllde sin egen 70 veckors profetia. Den 70:e veckan blev uppfylld efter den 69:e veckan, från 27-34 e.Kr., när Messias och hans lärjungar bekräftade för Judarna i sju år, att det var Han som sändes för att ratificera det utlovade förbundet om frälsning genom sitt blod som Påskalammet. Efter den 70:e veckan predikades Evangeliet till de hedniska nationerna. Det finns ingen framtida 7-årig vedemödoperiod, det är ett bedrägeri från fienden. Detta kommer att behandlas i en annan studie.

Uppenbarelseboken 14 följer berättelsen i Uppenbarelseboken 10 och 11, som förutsåg den Protestantisk Reformation, när Bibeln översattes och trycktes och spreds runt om i världen; där evangeliet predikades, vilket ledde till att miljontals Katoliker blev räddade och kom ut ur Skökokyrkan; som representeras av en skörd av själar för Kristus i Upp 14:14-16

Men med detta kom förföljelse från Roms Jesuiter. På Tridentinska Kyrkomötet gjorde Jesuiterna deklarationer för att motverka Reformationen, döda kättarna, för att återföra Protestanterna under Roms styre.

Frankrike var känt som Påvedömets äldste son, som hade odjurets märke eftersom de vördade (pannan) Påven och lydde (hand) hans befallning att förfölja och döda de Heliga.

Mer än en miljon Franska Protestanter dödades eller flydde ut ur landet, varav många fick sina huvuden avskurna i de stora städerna i Frankrike och som dödades runt om i landet. Spanien och andra Katolska länder följde också Påvens order att döda de Heliga.

Den andra skäran i Upp 14:17-20 representerar Guds kommande vrede mot de som förföljde och dödade de Heliga, som kommer att utföras i de sju vredesskålarna.

Uppenbarelseboken 15 visar hur himmelen gläder sig över de miljoner själar som räddades under Protestantisk Reformation.

Och det förbereder scenen för kommande vredesskåls domar mot Frankrike, Spanien och den Romersk Katolska Kyrkan.

Vredesskålarna i Uppenbarelseboken 16 representerar Guds vrede som utgjuts över den Romersk Katolska Kyrkan.

Jesuiterna sprids runt om i världen och låtsas vara Präster, lyssnar på bekännelser för att samla information; medan de i hemlighet undergrävde de länder de var i. Därför sparkades de ut ur många länder, inklusive Katolska.

I slutet av 1700-talet kallade Frankrikes kung på Roms Påve för att avsätta Jesuiterna från makten. Han gjorde detta och för detta blev han giftmördad.

Jesuiterna planerade sin hämnd mot Frankrike och de andra länderna som hade sparkat ut dem, men de uppfyllde bara profetian eftersom Messias använde dem för att utkräva hämnd mot dessa länder för att ha dödat miljontals helgon, under Uppenbarelsebokens fyra första vredesskålar.

Den 1:a vredesskålen hälldes ut när Jesuiterna orsakade de onda och svåra bölder från ateismen att sprida sig över Frankrike. De Franska Protestanterna hade blivit dödade, så den Katolska religionen var allt som var kvar. Och Herren tillät ateismens styggelse för att vända folket bort från den Påvliga Kyrkan, så att de lämnades utan hopp i ateismen.

Den andra vredesskålen hälldes ut eftersom Jesuiterna eggade det Franska folket att göra uppror mot den Katolska Kyrkans ledare och Frankrikes ledare, och deras huvuden rullade. Under den Franska revolutionen dödades 250 000 på de platser där de Franska Protestanterna hade dödats. Vatten symboliserar människor, och människohav representerade människorna i de stora städerna som dödas. Katolska Kyrkor blev förvandlade till bordeller och nationen föll ned i anarki.

Den 3:e vredesskålen hälldes ut eftersom den blodiga Franska revolutionen spreds ut från de större städerna (hav) till landsbygden (floder och källor, mindre grupper av människor) där de hade utgjutit blod av helgon och profeter, och nu var det tid för dem att möta samma öde.

Den 4:e vredesskålen hälldes ut eftersom Jesuiterna orsakade de blodiga Napoleonska krigen med länder som tidigare hade förbjudit dem, så de fick sin hämnd. Vår suveräna Herre använde det för att utkräva hämnd mot de länder som hade utgjutit de heligas blod. Men ländernas ledare ångrade sig inte, de hädade Gud för hans straff, och de kom senare tillbaka under Katolsk/Jesuitisk kontroll.

 Den 5:e vredesskålen hälldes ut på odjurets tron, då Påvedömet förlorade sin makt år 1798. Kort efter den Franska revolutionen invaderades de Påvliga staterna av Franska styrkor och de avsatte Påve Pius VI, som dog i exil i Valence (Frankrike) år 1799. Deras 1,260-åriga regering upphörde genom Herrens hand, men de ångrade sig inte.

Kontrapunkt: Alla de skräckhistorier som Pastorerna ger om de futuristiska fem första vredesskålarna är inte sanna, eftersom de redan har uppfyllts.

Jesuit Generalen, odjuret från jorden, i Uppenbarelseboken 13, tog kontroll över Vatikanen.

Sedan dess har Jesuiterna spridit sig runt om i världen och undervisat ett falskt frälsningsbudskap om gärningar genom sakramenten, genom den Påvliga Kyrkan. så att idag finns det 1,2 miljarder Katoliker världen över.

Jesuiterna verkar som Präster (lammliknande), men de tjänar Satan och använder svartkonst för att lura nationer.

Och nu är Påven en Jesuit i Påve Franciskus, som drar Muslimer, Protestanter och alla folkgrupper till den Romersk Katolska Kyrkan.

De föranleder världen att ära/tillbe/lyda en bild av odjuret, den Påvliga Kyrkan.

År 1776 fick de Adam Weishaupt att skapa det Bayerska Illuminati, för att agera i hemlighet, eftersom de hade blivit utsparkade från många länder.

Illuminati infiltrerade och tog över Frimurarordern, för att upplysa lärbara människor, att ta maktpositioner i olika länder, så att de kunde ta kontroll.

Jesuiterna hade ett finger med i grundandet av Amerika, genom Carroll-familjen, som var den rikaste familjen i Amerika.

Charles Carroll undertecknade självständighetsförklaringen.

John Carroll donerade landområdet Rom, MARYland, som blev deras stadsstat i Washington DC.

John Carroll grundade också Georgetown University, genom vilket de kontrollerar landet.

Jesuiterna utformade Amerikanska inbördeskriget med det primära syftet att sätta det i konkurs. De finansierade båda sidor och fick dem att komma in under en stor skuld. Och det fungerade.

Abraham Lincoln hade proklamerat: “Kriget skulle aldrig ha varit möjligt utan Jesuiternas onda inflytande.”

Utan konstitutionell auktoritet att göra det, kongressen var i en svår situation, passerade lagen från 1871, som skapade en separat regeringstyp i District of Columbia, som är ett 177 km2 stort landområde som donerades av John Carroll.

Denna stadsstat ägs och kontrolleras av Jesuiterna i Rom. Ledarna i Washington arbetar för företaget/stadsstaten, inte för det Amerikanska folket.

De skapade Federal Reserve Bank FED för att kontrollera våra pengar.

De skapade IRS, för att inkassera ränta på skulden av de lånade pengarna.

De skapade den Trilaterala kommissionen för att gripa kontroll och konsolidera de fyra centra för makt – politiska, monetära, intellektuella och kyrkliga.

De skapade rådet Council On Foreign Relations för att förstöra USA:s frihet och oberoende och att leda landet till en världsregering.

De skapade CIA och Pentagon, för att hantera informationsinsamlingen och att använda dem för att hjälpa störta ledarna i de länder som inte hade böjt sig till deras auktoritet, till exempel Irak, Afghanistan och Libyen. Det är därför som Amerika och Israel attackerar Syrien just nu, eftersom President Assad inte har böjt sig för deras auktoritet.

Jesuiterna kan inte styra hela världen förrän de kontrollerar penningtillgången i varje land med en Rothschild centralbank.

Den kontrollerar i hemlighet International Bank of Settlements, World Bank, International Monetary Fund, Federal Reserve FED och centralbankerna i nästan alla länder i världen, de bästa affärsbankerna och finansinstituten.

Under sin världsregering kommer de att genomdriva odjurets märke, för att avgöra vem som kan köpa eller sälja.

 Den 6:e vredesskålen hälldes ut för att torka upp det Ottomanska riket, Turkarna från Eufrat, som hade släppts lös under den 6:e basunen.

Under 17 och 1800-talet förlorade de kontrollen över territorier som de hade ockuperat och förberedde vägen för uppkomsten av dessa kungar från öst, såsom Syrien, Jordanien, Irak, Saudiarabien och Kuwait.

De förlorade kontrollen över Palestina till Allenby i Storbritannien 1917, vilket banade vägen för skapandet av Jesuiternas Sionistiska stat Israel.

Den sista Ottomanska sultanen förlorade makten 1922, och allt de har kvar är Turkiet.

”Kungarna från öst” tycks peka på Ashkenazer-Judarna, Rothchild familjen, som etablerat och kontrollerar den Sionistiska staten Israel.

Kungligheter och adel från Khazar-riket i Östeuropa tycks ha konverterat till Judendom under 7:e eller 8:e århundradet f.Kr., delvis för att avleda tryck från konkurrerande Araber och Bysantiner för att acceptera antingen Islam eller Ortodoxi; och för att den bygger på den Babyloniska Talmud och Egyptiska Kabbalan, som erbjöd dem sataniska metoder för att försöka ta kontroll över världen.

Och det är precis vad Jesuit-Rothschild-familjen har gjort, dyrkat mammon och ta kontroll över penningutbudet i nästan alla länder i världen.

Familjen Rothschild är vaktmästarna i Vatikanstaten. De tjänar dagordningen för den falske profeten, Jesuit Generalen, och den antikristliga Påven.

De flesta människor som kallas Judar i Israel, härstammar från dessa Khazar-Judar och är inte Abrahams efterkommande.

Observera att Uppenbarelseboken 3:9 säger: “Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.

Så ”Kungarna från öst” är de Kazariska Judarna som kontrollerar, leder och befolkar den Sionistiska staten Israel och Jerusalem. som kommer att användas som huvudstad i den världsregeringen som den falske profeten, Jesuit Generalen, och antikristliga Påven skapar.

De tre orena andarna i Uppenbarelseboken 16 är de tre världskrigen

Första Världskriget och andra Världskriget skapades av Satan (draken) genom den Romersk Katolska Kyrkans Jesuiter (falske profeten), för att driva världen in i sin nya världsordning där Satan kommer att dyrkas. Världskrigen manipulerades för att engagera länder i krig.

Jesuiterna underblåste första världskriget och orsakade störtandet av Rysslands tsar, som förde in ateistisk kommunism, som har använts för att förstöra andra regeringar och försvaga religionerna. De orsakade det Ottomanska riket att förlora kontrollen över Palestina, för att förbereda vägen för Ashkenazer-Judarna för att befolka det.

Jesuiterna underblåste andra världskriget genom att bemyndiga Hitler och nazistregimen att förfölja Judar för att stärka politisk Sionism och rättfärdiga skapandet av deras suveräna delstat Israel.

Det ledde också till skapandet av den Jesuit Sionistiska staten Israel, som de behöver som huvudscen för sitt slutgiltiga bedrägeri, och Nya Världsregeringen, för att samla alla religioner i en. Den sataniska sexsidiga stjärnan som familjen Rothschild vördar, och utan tvekan använder sig av för att anropa ondskans andekrafter för att samla rikedom, finns på Israels flagga.

Det är här var vi befinner oss på tidslinjen för profetians uppfyllelse.

Jesuiterna samlar de stora religionerna mot varandra genom att hetsa de Muslimska kungarna från öst mot Israel.

Detta kommer att leda till tredje världskriget, där Muslimska länder och Israel kommer att kriga mot varandra.

Innan Jesuiterna pressar världen in under sin världsregering tror jag att de vill att varje land ska ha en Jesuit-Rothschild centralbank, så att de kan kontrollera dess penningmängd (för att bestämma vem som kan köpa och sälja).

De länder som ännu inte har en Jesuit-Rothschild centralbank är Syrien, Iran och Nordkorea; det är därför dessa länder demoniseras som fienden för att rättfärdiga militärt ingripande mot dem.

Tredje Världskriget och en global ekonomisk kollaps kommer att få världen att ropa efter lösningar för mat och vattenfrågan och för fred.

Naturligtvis kommer Roms Jesuiter att ha klara lösningar, att tillhandahålla mat och vatten, och fred och säkerhet, till dem som underkastar sig den nya världsordning. De kommer att tvinga människor att böja sig och dyrka bilden av deras odjursledare.

Vredesskål 7 representerar en världsregering. Jordbävningar i profetian representerar regeringsomvälvningar, så denna mäktiga och stora jordbävning i Uppenbarelseboken 16:18 symboliserar formandet av den nya världsordningen, som är uppdelad i tre delar.

Världen kommer att styras genom Jesuiternas tre stadsstatliga företag, som redan finns på plats:

Vatikanstaten kontrollerar världens religiösa och politiska ledare.

City of London kontrollerar världens finans- och handelsorganisationer, för att avgöra vem som kan köpa och sälja.

Washington DC kontrollerar världens underrättelsebyråer och militär makt för att genomdriva odjurets märke.

Länder och stora städer kommer att förlora sina oberoende befogenheter och vara underordnade den nya världsordningen.

Det antikristliga odjuret, Påven, och den falske profeten, Jesuit Generalen, kommer sannolikt att regera sin världsregering från Jerusalem, eftersom det är den plats som sammanbinder alla större religioner.

Och utan tvekan vill de styra därifrån, det var den centrala platsen för Elohims folk.

Vem du hedrar under världsregeringen, bestämmer vems märke du bär.

De som inte förstår att Påvedömet är det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken, kan komma att se honom som en frälsare, en “Kristen”, som erbjuder att hjälpa dem i tider av nöd.

Om du ärar (dyrkar) det antikristliga odjuret, Påven, har du odjurets märke på din panna, eftersom det representerar din tro. Om du lyder Påven har du odjurets märke på din högra hand, eftersom det representerar dina handlingar.

De som vet att Påven är det antikristliga odjuret i Uppenbarelseboken, kommer inte att följa honom och kommer att kopplas bort från det finansiella systemet och kan dödas.

Uppenbarelseboken 18 säger att skökokyrkan kommer att dömas.

Uppenbarelseboken 17 beskriver alla Skökors Moder, den Romerska Katolska Kyrkan, som är uppstöttad ovanpå det satansbemyndigade Romerska odjuret.

I uppenbarelsen 18:4 varnar Messias “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Han kallar inte bara Katoliker från skökokyrkan utan också Protestanter som följer Roms lärdomar. Läs Come Out Of Babylon!

Jesuiterna hatar den Romerska Katolska Kyrkan och kommer att få ledarna för de 10 Europeiska länderna (översättarens kommentar: När det Romerska riket föll, bildades tio civila riken. Idag, folket i dessa tio områden) att angriper henne.

Uppenbarelseboken 17:16-17, “Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld, 17 för Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse.

När antikristliga odjuret, Påven, och den falske profeten, Jesuit Generalen, har makten i den nya världsordningen, kommer de att utplåna henne. De kommer att göra det av hämnd, men i verkligheten är det en del av Elohims dom mot skökokyrkan.

Den 7:e vredesskålen hälldes ut i luften och det sägs att stor hagel kommer att falla från himlen.

Hagel” i profetian betyder krig, ett stort krig som äger rum i luften.

Det här tycks peka på att skökokyrkan attackeras av många missiler. Det talas om “vikten” på haglet, som kan referera till radium som används i atombomber, eftersom det är den tyngsta kända alkaliska jordmetallen.

De jordens kungar, alla världens ledare som blev rika genom Jesuiterna, gråter för hennes undergång.

Daniel 2 förutsade att “revs en sten loss, men inte av människohänder” skulle förstöra den Babyloniska statyn, som slutade med Romerska riket. Det står att “stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

I Uppenbarelseboken 18:21 förutsägs det att “Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: “Så ska Babylon, den stora staden, störtas med våldsam kraft, och man ska aldrig mer finna den.

Uppenbarelseboken 19:7 talar om Lammets bröllop, och hur Hans hustru har förberett sig.

Betecknar detta Messias återkomst för Sin brud?

Uppenbarelseboken 19:9 välsignar de som har blivit kallade till Lammets bröllopssmiddag.

Uppenbarelseboken 19 pekar på gripandet av den antikristliga Påven och den falske profeten, Jesuit Generalen.

Uppenbarelseboken 19 säger oss att den antikristliga Påven och den falske profeten, Jesuit Generalen, fortfarande lever efter domen, eftersom de troligen kommer att befinna sig i Jerusalem.

De kommer att samla världens arméer i området kring Israel, för att slåss mot Messias, som kommer att återvända.

Upp 16:16 “Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon

Uppenbarelseboken 19 säger oss att Herren kommer att sitta på en vit häst och precis som de Romerska ledarna som red på en vit häst för att fira sina arméers segrar tror jag att Messias kommer att fira Sin seger över sina fiender.

Detta kallas “slaget på יהוה den Allsmäktiges stora dag“.

De heliga kommer att återvända med Messias, för att få bevittna Honom gipa den antikristliga Påven och den falske profeten, Jesuit Generalen, och att döda jordens härskare och deras arméer, som förde krig mot Honom.

Uppenbarelseboken 20 säger att draken, Satan, fångas och kastas i gropen.

Uppenbarelseboken 20 berättar för oss att Satan kommer att fångas och vara bunden i tusen år, sedan frisläppt för Gog/Magog striden, där de alla kommer att förintas av eld. Satan och hans anhängare kommer att kastas i Eldsjön.

Så vad har den här profetiska sammanfattningen lärt oss?

Det finns ingen Biblisk grund för ett futuristiskt tredje Judiskt tempel, antikristligt fredsavtal med Israel, en hänryckning innan vedermödan, 7-årig vedermödoperiod eller en 3 1/2 år lång vedermödoperiod; eftersom de redan har uppfyllts.

Det finns ingen Biblisk grund för futuristiska sigill, basuner eller de första fem vredesskålarna från Uppenbarelseboken; eftersom de redan har uppfyllts.

Detta är istället fiendens bedrägerier, för att förblinda Kristna för sanningen om profetians uppfyllelse.

Jesuiterna kommer utan tvivel att orsaka händelser som ett fredsavtal med Israel, ett återuppbyggt tempel, och även kanske en falsk hänryckning är möjlig. De skulle göra dessa saker för att stödja sitt bedrägeri, men dessa begrepp är inte Bibliska.

David Nikao

Print Friendly, PDF & Email