Det Antikristliga Odjuret Från Havet I Uppenbarelseboken 13 Är Påvarna I Den Romerska Katolska Kyrkan

Det här Bibelstudiet i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad fokuserar på odjuret från havet i Uppenbarelseboken 13, Påvarna i Rom, antikristdjuret.

Odjuret från havet i Uppenbarelseboken 13 är Påvarna från den Romerska Katolska Kyrkan, som kom till makten efter att Elohim fick Romerska imperiet att kollapsa. Det regerade i 1260 år (1260 profetiska dagar) från 538-1798 e.Kr.

De arbetade obevekligt för att eliminera de två vittnena, Guds ord och Kristi kyrka, som båda vittnade om att frälsning kommer genom tro på Kristi försoningsoffer, inte genom gärningar genom den Påvliga Kyrkan; och att Påvliga Kyrkan är odjuret i UppenbarelsebokenDaniels lilla horn och Påven, Undergångens son.

Dess regeringstid slutade när Påven fängslades av Jesuiterna år 1798.

Uppenbarelseboken 13:1 ”Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

Johannes visar oss att det är samma odjur som i Daniel 7, som hade tio horn.

Daniel 7:24-25 De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. 25 Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 

Visionerna i Daniel 2 och Daniel 7 avslöjar att ett odjur representerar den regerande makten.

Vatten i Bibelns profetior representerar människor:

Uppenbarelseboken 17:15 “Och han sade till mig: “Vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk.”

Påvarna i Rom kom till makten bland de tio rikena från det fallna Romerska riket.

Det hädiska namnet kan vara “Vicar of Christ” – ”Kristi Ställföreträdare”, eftersom det betyder “ersättare till Kristus” eller “i stället för Kristus”. Påven har förkunnat sig vara Jesus Kristus i köttet, så de förnekar den sanna Kristus.

Och/eller det hädiska namnet är ”Helig Fader”, eftersom Messias sa till oss att inte kalla någon religiös ledare Fader. ”Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. 9 Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. Matteus 23:8-9

Messias fick Romerska imperiet att kollapsa internt från sigilldomarna och det attackerades av armé efter armé från basundomarna.

Så Satan fick biskoparna i Rom och Kejsare Konstantin att skapa en förfalskad Kyrka för att försöka förstöra Kristi Kyrka inifrån. Liksom Romarriket skulle de förfölja de heliga, men de vilseledde också människor med ett falskt frälsningsbudskap.

Den Romerska Katolska Kyrkans hem är Peterskyrkan. Basilika betyder: en plats för en kung, basiliskens bostad, ormens bostad.

I Europeiska monsterböcker och legender är en basilisk, från den grekiska βασιλίσκος basilískos, “lilla kungen;” Latin regulus) en legendarisk reptil som är känd för att vara kung över reptilerna och sägs ha makten att orsaka död med en enda blick.

Det säger oss att den Lilla Kungen, det Lilla Hornet i Daniel 7, skulle härska, som Påvarna har uppfyllt.

Vatikanen har flera ormar och drakar i konstverk och utsmyckning.

Uppenbarelseboken 13:2 ”Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet.

ENG: “Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority.”

Johannes berättar för oss att odjuret skulle ha samma egenskaper som hos Grekland (leoparden), som sätter utbildning och logik över uppenbarelsen; Medo-Persien (björnen), som sätter lagen regler över barmhärtighet (Dan 6:12); och skulle prata som Babylon (lejonet), som var genomsyrat av astrologi, och det ockulta. Den Romerska Katolska Kyrkan visar alla dessa attribut.

Ordet ”Vatican” betyder ”divining serpent” (”siarorm”) från latinets ”Vatis” = diviner (”spåman”), och ”can” = orm.  Det pekar inte bara på en person, det pekar på en position. USA:s president, kungen av England, har alla uppfyllts av många människor. Påvedömet är på samma sätt.

Uppenbarelseboken 13:3 “Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.

ENG: “And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast.”

När Romarriket kollapsade togs deras huvud, de Romerska Kejsarna, bort från makten, vilket var det dödliga huvudsåret. Det återhämtade sig i form av den Romerska Katolska Kyrkan, när Påvar tog myndighet som Pontifex Maximus och hävdade civil och kyrklig myndighet över hela världen.

“Biskopen i Rom övertog tronen varifrån Kejsarna föll och tog, lite i taget, den ställning som blev ledig genom Augustus efterträdares flykt.” (Duc de Broglie, ‘Histoire de L’Eglise’, VI, sid. 424-456, 1856-66)

“Befälhavaren som härligt fyller de gamla Kejsarnas platserna.” (Acta Sanctae Dedis, The Holy Seeds handlingar, V, sidan 324 sagt om Påven Pius IX)

“Den Cesar som nu vänder sig till dig och till vem som du är lydnad och trohet skyldig.” (Påven Pius LX, ‘Discoursi’ I, sidan 253)

Uppenbarelseboken 13:5, “Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

ENG: “And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for forty-two months

Påvar har påstått sig vara Gud, att vara Jesus Kristus i köttet, att förlåta synder, att ge frälsning och andra hädelser.

Satan använde den Romerska Katolska Kyrkan för att lura och bedra i Kristi namn. De 42 månaderna här är samma 1260 år som Daniel 7:25 talade om med ” en tid och tider och en halv tid ” som inträffade från 538 – 1798 e.Kr.

Encyclopedia Britannica, 1990, Vol.26, p.938) säger:” Den ultimata förnedringen av Kyrkan kom när Pius VI drevs ut ur Rom av de Franska arméerna år 1798 och året därpå sattes i fångenskap av dem och släpades tillbaka till Frankrike, där han dog.”

Uppenbarelseboken 13:7 “Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.

ENG: “It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation.”

Satan använde den Romerska Katolska Kyrkan för att kriga med de heliga under medeltiden och inkvisitionerna. De förföljde de heliga så omfattande att de uttalade motståndarna som vittnade mot dem som döda.

Vi definierar att den Heliga Apostoliska Biskopsstolen och den Romerska Pontiffen (Påven) håller företräde över hela världen .” (Källa: Laetentur Coeli, Florence, 1439)”Och vid den tiden hade de kontroll över hela den civiliserade världen.

Daniel, Paulus och Johannes beskrev alla samma sak, de antikristliga Påvarna i Rom kom till makten efter att Romarriket kollapsade.

Lägg märke till likheterna i profetiorna, att Påven skulle komma till makten, att de skulle tala mot Gud och att de skulle regera i 1260 år.

Efter den inre kollapsen från inbördeskrig, hungersnöd och pest; och efter att Romarriket attackerades av många arméer; den sista Västra Romerska Kejsaren avsattes 476 e.Kr.

Daniel’s Lilla Horn beskriver Påvarna, som kom till makten efter Romarrikets kollaps.

Daniel 7:8 ”Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.

De 10 hornen från Daniel 7:s fjärde djur förutsade att Romarriket skulle delas upp i tio riken, och att ett litet horn, Påvarna i Rom, skulle rese sig bland dem och ta bort tre av de riken som inte böjde sig för hans myndighet. De underkuvade och förstörde tre av de tio rikena, Herulierna, Östrogoterna och Vandalerna.

Daniel 7:25 ”Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

ENG: “And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.”

Daniel förutsade att det lilla hornet, Påvarna i Rom skulle tala mot Elohim och regera i 1260 år.

han som håller tillbaka” i 2 Tessaloniker 2 beskrev de Romerska Kejsarna som hindrade Påven från att ta makten.

motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” Vers 4

Den Romerska Kejsaren var ”han som håller tillbaka”, för så länge han var vid makten, kunde Påven inte ta makten.

Strax efter att den sista Romerska Kejsaren avlägsnades 476 e.Kr., kom Undergången Son, Påvarna i Rom, till makten 538 e.Kr. De sitter mitt bland Messias efterföljare, som är Guds tempel, och de förkunnade sig vara Gud.

Odjuret från havet i Uppenbarelseboken 13 steg upp ur folkgrupperna, ur de tio civila riken som skapades när Romerska Imperiet kollapsade.

”Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.” Vers 5

Påven fick civil och kyrklig makt som kyrka/stat, och de tog Kejsarens titel Pontifex Maximus, och det “dödliga huvudsåret” blev läkt.

Johannes säger oss samma sak som Daniel, att Påvarna i Rom skulle regera i 1260 år och tala hädiska ord, förkunna sig att vara Gud och förlåta synder.

Uppenbarelseboken 17 berättar att fem former av Romerskt regerande, som kallas kungar, som hade funnits innan Johannes skrev Uppenbarelseboken.

I Anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn.” Vers 3

Här är samma odjur som Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 beskrev, med 10 horn.

”…. De är också sju kungar. 10 Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. 11 Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet.” Vers 10-11

De sju kungarna representerar de sju regeringsformerna som fanns i Romarriket, och den åttonde representerar Påvarna i Rom som tog makten.

Fem hade passerat. En fanns vid den tiden, Kejsarna i Rom. Och en existerade under den “korta tiden” mellan 476, när den sista Romerska Kejsaren avlägsnades, och 538, när Påvarna i Rom tog makten.

Antikrist är inte bara en man utan den är en position, liksom USA:s president. Det har uppfyllts av många Påvar.

Messias sa att många skulle komma i Hans namn, och de många Påvarna förkunnade sig vara ”Kristi ställföreträdare” eller ”i stället för Kristus

Påven regerade under 1260 år med civil och kyrklig makt, från 538-1798 e.Kr., tills Jesuiterna föranledde Napoleons armé att ta Påven i fångenskap och ta bort hans civila makt.

Jesuitgeneralerna, de svarta Påven, är odjuren från orden i Uppenbarelseboken 13, som kontrollerar Vatikanen och den vita Påven.

Citat från våra förfäder i tron, om Roms antikristliga Påvar:

Eberhard II (1240), ärkebiskopen i Salzburg, bekräftade att Påven var antikrist. 

Uppgavs vid en synod av biskopar som hölls i Regensburg 1240 att folket på hans tid var”vana” att kalla Påven antikrist.” (LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of our Fathers)

Historien om förföljelserna och krigen mot folket som kallas Waldensare eller Waldois, i dalarna i Angrogne, Lucerne, St. Martin, Perouse och andra i landet Piemonte, från 1555 till 1561 e.Kr.

För vem skulle någonsin ha bedömt eller misstänkt i sitt sinne, biskopen i Rom (vanligtvis mottagen och trodd, nästan av alla människor, till att vara Kristi ställföreträdare och viceregent här på jorden) för att vara antikrist och den stora motståndaren till Gud, som Paulus så uttryckligen profeterar om att under dessa senare dagar ska uppenbaras genom ljuset avHerrens ankomst, som alla människor nu, för det mesta, kan se att det har hänt?” Foxes Book of Martyrs: The Waldensian martyrs of Peidmont

John Wycliffe sade att Antikrist, huvudet för alla dessa onda män, är Påven i Rom.

John, (1330-1384), kallad Reformationens morgonstjärna, tillbringade större delen av sitt liv med undervisning vid Oxford University och erkändes av John of Guant (hertigen av Lancaster) som extra begåvad i teologi. Han översatte den Latinska Bibeln Vulgata  till Engelska och placerade den i folks händer.

Wycliffe sa om Påven:

När den västra kyrkan delades under cirka 40 år mellan två rivaliserande Påvar, den ena i Rom och den andra i Avigon, Frankrike, kallade varje Påve den andra Påven antikrist – och John Wycliffe anses ha betraktat dem båda att ha rätt:”två halvor av Antikrist som utgör den perfekta syndens människa mellan dem.”

Vi tror att Antikrist, huvudet för alla dessa onda människor, är Roms Påve.” (Ibid, s. 90)

Matthias från Janow sa att Påven är den mest onda Kristna och framställer sig falskeligen med det namnet.

Matthias var en kyrklig författare från trettonhundratalet från bohemia. Matthias blev känd som Bohemian Wycliffe. Han fick sin doktorsexamen från universitetet i Paris och 1381 blev han präst i domkyrkan i Prag. Hans skrifter banade väg för Husitiska rörelsen.

Janow baserade sina slutsatser om Antikrist på 2 Tessalonikerbrevet 2, Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 och 17. Här är ett av hans uttalanden:

Antikrist har redan kommit. Han är varken Jude, hednisk Saracen eller världslig tyrann, men ‘mannen som motsätter sig Kristen sanning och det Kristna livet genom ett bedrägeri; han är, och kommer att vara, den mest onda kristna, och framställer sig falskeligen med det namnet – antar den högsta ställningen i Kyrkan, och som har den högsta betydelse, hävdar herravälde över alla präster och lekmän; ‘ en som genom Satans arbete ger sig själv makt och rikedom och ära och gör kyrkan med sina tillhörigheter och sakrament underdånig sitt eget köttsliga slut.” Froom, PFF, bind 2, s. 40.

John Purvey sa att Påvedömet var Antikrists rike.

John (1354 – 1414) var en av de ledande anhängarna av den Engelska teologen och reformatorn John Wycliffe under det sena 1300 och tidiga 1400-talet.

Luther sade “Vi är inte de första som tolkar Påvedömet som antikrists rike … Han (John Purvey 1390) deklarerar verkligen med rätta Påven “Antikrist” som han är … ett vittne verkligen förutbestämt av Gud för att bekräfta vår doktrin. ”(Martin Luther, Kommentarius i Apocalypsintryck).

William White sa att Påven … är inget annat än en djävulsk egendom och antikrists ok, och därför är han en fiende till Kristi sanning.

William var en följare till John Wycliffe, och han var väl lärd, ärlig och en vältalande präst.

Att Påvens onda leverne och hans helighet är inget annat än ett djävulskt gods och tungt antikristligt ok, och därför är han en fiende för Kristi sanning .”

William Tyndale sade Påven är antikrist och hans lärdom sprungen från djävulen.

William Tyndale (1493-1536) var en Engelsk forskare som blev en ledande figur i Protestantisk Reformation under åren fram till hans avrättning.

Tyndale översatte den Grekiska Bibeln till Engelska, men den Romerska Katolska Kyrkan kämpade mot att han publicerade den. Den Katolska Kyrkan trodde att bara moderkyrkan kan tolka Bibeln på rätt sätt.

Judarna letar efter Kristus, och han kom för femtonhundra år sedan, och de känner inte till det. Vi har också letat efter antikrist, och han har regerat så länge, och vi känner inte till det. Och det på grund av att ingen av oss letade efter honom i världen och inte på den plats där vi borde ha sökt. Judarna hade verkligen hittat Kristus, om de hade sökt honom i lagen och profeterna, dit Kristus sände dem för att söka. Vi hade också iakttagit antikrist för länge sedan, om vi hade tittat på Kristus och hans apostlar, eftersom odjuret vet att man söker efter det, han ryter. ‘ (Ibid, s. 46)

Tyndale togs tillfånga, arresterades, förhördes och dömdes till döden.

Huldreich Zwingli avslöjade djävulens, det vill säga antikrists makt och kraft … Påvedömet måste avskaffas . 

Zwingli (1484-1531) var en stor Schweizisk Reformator som kommenterade om Påvedömet:

Jag vet att i det fungerar djävulens styrka och kraft, det vill säga av antikrist … måste Påvedömet måste avskaffas … Men på inget annan sätt kan det ges ett fullständigt nederlag än med Guds ord (2 Tessalonikerbrevet 2 ),  för så snart världen tar emot detta på rätt sätt kommer den att vända sig från Påven utan tvång. ”Principle Works of Zwingli, Vol. 7, sid. 135.

John Calvin sa att vi kallar den Romerska Pontiffen (Påven) Antikrist.

John (1509-1564) var en inflytelserik Fransk teolog och pastor under den Protestantiska Reformationen. Han utbildades vid universitetet i Paris och studerade senare i Bourges där han konverterad och gick med i Reformationsrörelsen mot det Romerska Katolska kätteriet.

John Calvin förklarade, ”Jag förvägrar honom att vara Kristi ställföreträdare, som, i rasande förföljelse av evangeliet, genom sitt uppförande visar att han är Antikrist – jag förvägrar honom att vara Petrus efterträdare … Jag förvägrar honom att vara Kyrkans huvud.” ”En del personer tycker att vi är för allvarliga och fördömande när vi kallar den Romerska Poniffen Antikrist. Men de som är av denna åsikt anser inte att de gör samma antagande mot Paulus själv, efter vilka vi talar och vars språk vi använder … Jag ska kort visa att (Paulus ord i 2 Tessalonikerbrevet 2) inte kan tolkas på annat sätt än att gälla för Påvedömet ”John Calvin, Tracts, Vol. 1, sid. 219,220. John Calvin, institut.

Martin Luther förklarade ”Vi är här av övertygelsen om att Påvedömet är sätet för den sanna och verkliga Antikristen.

Martin Luther var en Augustinsk munk, som Herren kallade ut ur den Påvliga Kyrkan.

Inget annat än kungariket Babylon och av antikrist … För den som är syndens man och undergångens son, om inte han som genom sin undervisning och sina förordningar ökar själens synd och fördärvet i Kyrkan; medan han sitter i Kyrkan som om han var Gud? Alla dessa villkor har nu i lång tid uppfyllts av den Påvliga tyrannin. ”Martin Luther, First Principles, s. 196-197

Jag vet att Påven är Antikrist och att hans tron ​​är Satan själv. ”D’Aubigne, historien om reformationen av det sextonde århundradet, Vol II, bok VI, kapitel IX

Nicolaus von Amsdorf sa att Påven är den verkliga, sanna Antikrist.

Nicolaus (1483-1565) var en vän och ivrig kollega till Martin Luther. Lägg märke till hans ord om antikrists identitet:

Han kommer att avslöjas och komma på skam inför den sista dagen, så att var och en skall förstå och inse att Påven är den verkliga, sanna Antikrist och inte Kristi ställföreträdare. . . . Därför har de som betraktar Påven och hans biskopar som Kristna herdar och biskopar djupt fel, men ännu fler är de som tror att Turkarna är antikrist. Eftersom Turkarna regerar utanför Kyrkan och inte sitter på den heliga platsen och inte heller försöker han bära Kristi namn utan är en öppen antagonist mot Kristus och hans Kyrka. Detta behöver inte avslöjas, men det är tydligt och klart eftersom de förföljer Kristna öppet och inte som Påven gör, i hemlighet i form av gudsfruktan. ”Froom, PFF, bind 2, s. 305., Furnemliche und gewisse Zeichen, sig.A2r., V.)

Philipp Melanchthon, en Tysk Reformator, sa att den Romerska Pontiffen är antikrist.

Philipp (1497-1560), född Philipp Schwartzerdt, var Martin Luthers närmaste medarbetare, dock av en lugnare ande. Hans begrepp om antikrist är pålitlig och omisskännlig:

Eftersom det är säkert att Pontiffen och munkarna har förbjudit äktenskap, är det uppenbart, och sant utan tvekan, att den Romerska Pontiffen, med hela hans system och rike, är mycket antikristligt. Likaså i 2 Tessalonikerbrevet 2, säger Paulus tydligt att syndens man kommer att regera i Kyrkan och upphöja sig själv över Guds tillbedjan etc. . . Men det är säkert att Påvarna härskar i Kyrkan och under titeln Kyrka till att försvara avgudar. . . . “Därför bekräftar jag att inget kätteri har uppstått och kommer inte heller att finnas, med vilka dessa beskrivningar av Paulus mer sannolikt och säkert kan överensstämma med än med detta Pontifiska rike. . . . Profeten Daniel tillskriver också dessa två saker till Antikrist; nämligen att han ska placera en avgud i templet och tillbe det med guld och silver. och att han inte ska hedra kvinnor. . . . Att båda tillhör den Romerska Pontiffen, som inte ser tydligt? Avguderna är helt klart de ogudaktiga massorna, tillbedjan av helgon, och statyerna som visas i guld och silver så att de kan tillbedjas.” Översatt från Melanchthon, Disputationes, No. 56, “De Matrimonio”, in Opera (Corpus Reformatorum), vol. 12 col. 535

Ulriucus Zuinglius sade Påven är den antikrist som Paulus beskrev.

Ulriucus var en ivrig Reformator, född i Wildehausen i Schweiz. När det gäller 2 Tessalonikerbrevet 2 (svarar på den Påvliga tillämpningen av den till att det är Protestanterna) sa han:

Låt vår doktrin undersökas, och det kommer att visa sig att de har fel. Vi predikar Jesus Kristus och honom som korsfäst, och att han är den enda försonaren och människans enda understödjare, men Papisterna predikar Påven, Antikrist, som Paulus här så exakt beskriver.” (Ibid, s. 47)

John Hooper sa att Påven är Kristi och Hans religions stora fiende.

John var biskopen i Gloucester 1551-1554. Han var förespråkare för den Engelska Reformationen, han gjordes till martyr under Queen Mary-förföljelserna.

Han talade starka ord om antikrists identitet:

Om gudfruktiga Moses och hans bror Aron aldrig tillkännagav denna titel [till att vara Guds präster och ställföreträdare] på jorden, är det utan tvekan en dålig och avskyvärdig arrogans som dessa gudlösa biskopar i Rom tillskriver sig själva till att vara ledare för Kristi Kyrka. . . … ”Eftersom Gud har gett detta ljus till mina landsmän, som alla övertygas (eller annars skickade Gud dem för att övertygas!), att biskopen i Rom, eller någon annan inte är Kristi ställföreträdare på jorden, så är det inte nödvändigt att använda långa eller omfattande tal: det är så tydligt att det inte behöver någon prövning: Antikrists egenskaper, jag menar Kristi stora och främsta fiende, är så öppet kända för alla människor som inte är förblindade av Roms dimridåer, att de känner honom för att vara det odjur som Johannes beskriver i apokalypsen. ”Froom, PFF, volym 2, sid. 382.

Mäster John Bradford, som gjordes till martyr 1555, sade att “den oöverträffade auktoriteten för biskopen i Rom är utan tvekan den stora antikristen.”

Mäster John, en trofast minister och stöttepelare i Kristi kyrka, gav tappert och glatt sitt blod i Kristi namn. I ett brev till Lady Vane skrev han,

Den tillskansade auktoriteten för överhögheten hos biskopen i Rom är utan tvekan den stora Antikrist, om vilken apostlarna varnar oss så mycket för.”

I sin predikan om Herrens måltid sade han:

Det är ett tydligt tecken på Antikrist att förneka substansen av bröd och vin att finnas i Herrens måltid efter helgandet; ty genom att göra detta och genom att bevilja transubstansiering förnekas Kristi mänskliga natur; för det tillhör inte den mänskliga naturen, utan den gudomliga naturen, att kunna vara på många ställen på en gång.

Bevilja nu transubstansiering, och då måste Kristi naturliga kropp vara på många ställen, vilket inte är annat än att blanda ihop de två existenserna i Kristus, eller att förneka Kristi mänskliga natur, som är samma sak, som Johannes säger, att förneka att Kristus är kommen i köttet‘ (Ibid, s. 45)

Därför är jag nu fördömd och ska brännas som kättare. För därför att jag inte tillåter antikrist i Rom att vara Kristi ställföreträdare och högsta chef för hans Kyrka här och var som helst på jorden, genom Guds förordning. ”Froom, PFF, volym 2, sid. 378.

1555 sade Hugh Latimer innan han brändes till döds: ”Vilken samhörighet har Kristus med Antikrist? 

Han gick på Cambridge University och 1535 utnämndes han till biskop av Worcester. Han började predika offentligt om behovet av översättning av Bibeln till Engelska.

Detta var ett farligt drag eftersom den första översättningen av Nya testamentet av William Tyndale nyligen hade förbjudits av Påven.

Latimer kallades inför Kardinal Thomas Wolsey och han fick en förmaning och en varning. För sitt vittnnande brändes Latimer ihjäl 1555 av den Katolska Kyrkan bredvid Nicholas Ridley. Latimer sade om Påven;

Vilken samhörighet har Kristus med Antikrist? Därför är det inte lagenligt att bära oket tillsammans med papisterna. Gå ut från dem och separera er från dem, säger Herren. ‘ (Ibid, s. 45)

Nicholas Ridley sade innan han brändes till döds att Roms Biskopsstol är Satans centrum.

Han var den Engelska biskopen i London, han fick sin magisterexamen 1525 från Pembroke College, Cambridge. Han spelade en viktig roll i många intellektuella diskussioner om religion, främst Anglikansk doktrin. Han beordrade också att avlägsna bilder från kyrkor under hans jurisdiktion.

Ridley, i sitt avskedsbrev, innan han led döden, sa han;

Roms Biskopsstol är Satans centrum, och biskopen är densamma, som upprätthåller styggelserna, är antikrist själv. Och av samma orsaker är denna Biskopsstol i denna dag densamma som Johannes kallar, i sin Uppenbarelse, Babylon eller horan Babylon, och andligt, Sodom och Egypten, mor till otukt och styggelser på jorden. ”( Ibid, s. 45)

Thomas Cranmer sa innan han brändes till döds att Påven är Kristi fiende och antikrist.

Cranmer (1489-1556) som ärkebiskop av Canterbury var han ansvarig för att upprätta de första doktrinära och liturgiska strukturerna i den reformerade Engelska Kyrkan.

Vid avrättningen den 21 mars 1556 drog han tillbaka sin tvingade bekännelse och förkunnade sanningen om den Protestantiska tron ​​och vittnade mot Påven;

Kristus ber oss att lyda kungen. Biskopen i Rom bjuder oss att lyda honom: därför kan jag inte säga vad han ska göra om han inte är antikrist. Därför om jag skulle lyda honom kan jag inte lyda Kristus.”

Varav det följer att Rom är antikrists säte och Påven att vara antikrist själv. Jag kunde bevisa detsamma med många andra skrifter, gamla författare med starka skäl. ”(Works by Cranmer, vol.1, s.6-7)

Vad gäller Påven, så avvisar jag honom som Kristi fiende och antikrist med alla hans falska läror. ‘(The reforming of the Reformers, E. Bickersteth, 1836, s. 44,45)

Efter alla dessa kom Påven, det trippelkronade monsteret och den stora antikristen, som tog auktoritet, inte bara över prästerskapet utan klättrade också över kungar och kejsare, avsatte dem efter eget nöje och satte sig i Guds tempel, det vill säga i människors samvete, lovprisar sig själv över Gud, undviker goda lagar och ger människor frihet att bryta dem och att betrakta hans förordningar mer än Guds eviga bud. ”Froom, PFF, bind 2 , p. 392.

Mäster Bullingham sa att Påven är antikrist, Roms religionen från helvetet.

“Jag säger dig tydligt, Bullingham, John Calvin (vars institutioner jag har granskat sedan vår avgång) säger mig tydligt, enligt Guds ord, att det är ett avgud. och att Påven är antikrist, och hans prästerskap är det smutsiga sjunkhålet till helvetet. Och nu tror jag det; för jag känner det förnuftigt. O att Gud hade uppenbarat dessa saker för mig tidigare! Jag skulle ha överlämnat denna Romerska religion (eller snarare irreligion) till djävulen i helvetet, varifrån den kom. ”Från Bridgewater, 26 april, år 1562.

John Hullie brändes till döds för att ha förklarat att Påven är antikrist.

John (1520-1556), en präst, som först uppfostrades i skolan i Eton, blev därefter forskare och sedan ledde King’s College, i Cambridge.

Märk väl här, goda Kristna, vem som är detta odjur, och dyrkare som ska vara delaktiga i den otänkbara plågan. Odjuret är ingen annan än antikrists köttsliga och jordiska rike, Påven med sitt patrask av falska profeter och ministrar, som är det mest uppenbara; som för att upprätthålla sina höga titlar, världsliga avancemang och värdighet gör det med mycket grymhet, dagligen anges mer och mer för att upprätta sina egna traditioner, förordningar, beslut, i strid med Guds heliga förordningar, stadgar, lagar och bud och helt och hållet avvisande mot sin uppriktiga och rena religion och sanna tillbedjan. ”http://www.exclassics.com/foxe/foxe340.htm

Engelska Kyrkan förklarade att den Påvliga Kyrkan i Rom är det Babyloniska odjuret.

Kyrkans artiklar är nästan en serie vittnesbörd mot Påvliga doktriner. I Homilierna (predikningarna), sanktionerade av dessa artiklar, framträder följande vittnesmål om Påven som antikrist, Babylon och syndens man.

Han borde därför snarare kallas Antikrist och efterföljaren till de skriftlärde och fariséerna än Kristi ställföreträdare eller Petrus efterträdare” ”Homilies” del 3, Homily of Obedience, (Cambridge:Corrie, 1850), s. 114.

Den Lutherska trosbekännelsen från 1603 vittnade om att ”Påven är själva Antikrist, som upphäver sig över, och motsätter sig Kristus.”

Påven är själva Antikrist, som upphöjer sig själv och motsätter sig Kristus, för han kommer inte att tillåta att de Kristna blir räddade utan hans makt, som inte desto mindre inte är någonting och varken föreskrivet eller befallat av Gud.” Schmalkaldiska Artiklarna.

Westminster Confession of Faith säger att Påvarna i Rom är antikrist, syndens man och Undergångens son, som upphöjer sig själv i Kyrkan mot Kristus.

Denna bekännelse ratificerades och upprättades genom den Parlamentariska lagen 1649.

Westminster Confession of Faith förklarade: ”Det finns inget annat överhuvud för Kyrkan utom Herren Jesus Kristus, och inte heller kan Påven i Rom i någon mening vara huvudet för den, men är den antikrist, den syndens man och undergångens son, som upphöjer sig i Kyrkan mot Kristus och allt som kallas Gud. ”(Källa:kapitel 25, punkt 6)

John Wesley sade att den hela följden av Påvar från Gregorius VII. är utan tvekan antikrist.

John (1703-1791), en Anglikansk präst och Kristen teolog, krediterades till stor del tillsammans med sin bror Charles Wesley som grundare för Metodiströrelsen.

Hela följden av Påvar från Gregory VII. är utan tvekan antikrist. Ändå hindrar detta inte, att den sista Påven i denna följd kommer att vara i högsta grad Antikrist, syndens man, som lägger till, till sina föregångare, en speciell grad av ondska från den bottenlösa gropen. ”(Förklarande anmärkningar om Nya testamentet, John Wesley, vol. II, 1813, s. 431)

David Nikao

Referensstudier om Uppenbarelseboken 13:

The Antichrist Has Been Revealed!!

Albert Barnes’ Notes on the Bible

Adam Clarke’s Commentary on the Bible

Coke’s Commentary on the Holy Bible

Geneva Bible Footnotes

Jamieson-Fausset-Brown Commentary

Joseph Benson’s Commentary On Revelation 13

John Gill’s Exposition of the Entire Bible

Matthew Poole’s Commentary on the Holy Bible

John Wesley’s Notes on the Bible

William Burkitt’s Expository Notes

Henry Grattan Guinness’s bok Romanism and the Reformation: From the Standpoint of Prophecy

Ralph Woodrow’s bok Great Prophecies Of The Bible

Robert Carignola’s bok “The Present Reign Of Jesus Christ

Victor McGowan’s bok “The Revelation and the History of Christendom: Prophecy Fulfilled to the End of Our Time

Nästa Bibelstudie i Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad: Uppenbarelseboken 13 – Romerska Odjuret Från Jorden

Print Friendly, PDF & Email